Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Sinds 1997 functioneert binnen het Nut Geldrop de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit inspraakorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel van de drie MR-en. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht bij schooloverstijgende zaken, zoals de bestuursformatie en bovenschoolse beleidsplannen.

Oudergeleding  School Personeelsgeleding 
Sascha Pasop (VZ) De Beneden beekloop Deborah Caris
Boukje van Zanten De Ganzebloem Marc Haans
Loes de Waele De Regenboog -
Emailadres     gmr@nutgeldrop.nl

 

Alle vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van De Ganzebloem, Saruman 1 te Geldrop en starten om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is welkom om deze bij te wonen.


De data van de GMR vergaderingen van dit schooljaar zijn:

21 augustus 2018
17 september 2018
31 oktober 2018
11 december 2018
30 januari 2019
21 februari 2019
02 april 2019
29 mei 2019