Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Sinds 1997 functioneert binnen het Nut Geldrop de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit inspraakorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel van de drie MR-en. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht bij schooloverstijgende zaken, zoals de bestuursformatie en bovenschoolse beleidsplannen.

Oudergeleding  School Personeelsgeleding 
Popke Rein Munniksma De Beneden beekloop Margot Vinken
Eveline Schaekens De Ganzebloem Jessica Jones
Remko Wakker (VZ) De Regenboog Femke de Graef (SEC)
Emailadres     gmr@nutgeldrop.nl

 

Alle vergaderingen vinden plaats op bestuurskantoor, Saruman 1 te Geldrop en starten om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is welkom om deze bij te wonen.


De data van de GMR vergaderingen van dit schooljaar zijn:

22 september 2015
10 november 2015
29 maart 2016
17 mei 2016
28 juni 2016